e896fbdb bcee 4e8c 9f22 d1ea7011c568 1 فروش عمده لباس زنانه صادراتی

فروش عمده لباس زنانه صادراتی درایران کجاست؟آیافروش عمده لباس زنانه برای بازارصادراتی مناسب است؟صادرات لباس زنانه به کدام کشورهاانجام میگیرد؟سهم ایران درصادرات لباس زنانه چقدراست؟آیاایران میتواندبطورمستقیم لباس زنانه تولیدداخل رابه کشورهای دیگرصادرنماید؟

33c10bba da36 445e 83c3 0e814c6df0ff فروش عمده لباس زنانه صادراتی

 

همانطورکه میدانیم لباس زنانه بخاطرتوجه زیادخانمهابه شیک بودن وزیبابودن موجب شده است تاکشورهای زیادی ازمدلها وطرحهای دیگرتولیدات کشورهای مختلف استفاده کنندوبه همین دلیل صادرات لباس زنانه اینروزهارونق بیشتری گرفته است وتولیدکنندگان صنعت لباس وپوشاک زنانه سعی براین دارندتاتولیدات ومحصولات خودراتاجایی که میتوانندبه کشورهای دیگرصادرکنندومحصول خودرابه تمام مردم جهان عرضه نمایند.لباس زنانه (women s suits)که درگمرگ جهانی باکدتعرفه (Hs code)به شماره ۶۱۰۴شناخته میشودوکشورایران تاشعاع ۴هزارکیلومتری خودقابلیت پوشش صادرات لباس رادر۴۰تا۶۰کشورجهان دارد.امروزه تولیدکنندگان ایرانی نیزبرآن شده اندتاباتولیدمحصولات باکیفیت وسطح کیفی بالاترنسبت به صادرات لباس زنانه اقدام نمایند.

درحال حاضربیشترین صادرات لباس زنانه به کشورهای چین -هند-عمان-ترکیه-بنگلادش-وعراق وعمان میباشد.اگرچه لباس زنانه درایران باکیفیتهای متفاوتی توسط تولیدکنندگان تولیدمیشودوازنظردوخت وکیفیت پارچه ممکن است باهم فرق زیادی داشته باشندولی هدف تمام تولیدکنندگان ایرانی عرضه لباس زنانه باکیفیت درطرحهای متنوع وصادرات آن به کشورهای جهان میباشدتانام وبرندایرانی نیزبتوانددرسراسرجهان بخوبی شناخته شود.درزمینه صادرات لباس زنانه کشورهای زیادی بصورت حرفه ای مشغول به فعالیت هستندکشورهایی مانند هند-ترکیه-چین-بنگلادش-امارات-عراق وچین که ازقدرتهای بزرگ تولیدوصادرات لباس زنانه محسوب میشوند.

ازآنجایی که لباس زنانه شامل مواردزیادی مثل بلوز-شلوار-تاپ-دامن-دامن شلواری-ژاکت-هودی-تیشرت وشلوارک و…. میباشدبه همین دلیل تنوع زیادلباس زنانه موجب شده است که کشورهای مختلفی نسبت به صادرات آن اقدام نمایند.درایران نیزتولیدکنندگان ایرانی باتولیدجنسهای باکیفیت ومناسب صادرات قصددارندتابتواننددربازارهای جهانی جایی برای خودبازکنندونظرمشتریان خارج ازکشوررابه خودجلب نمایند.گرچه صادرات لباس زنانه ازایرانباعث رونق ملی وورودارزبه کشورمیشودامابایداین نکته رادرنظرگرفتکه فاکتوراصلی قیمت وکیفیت کالامیباشد.ایران درسالهای اخیربخاطر روابط تجاری که باکشورهای همسایه وکشورهای اروپایی پیداکرده است درصدداین است که بتواندانواع تولیدات ومحصولات خودراصادرکندتاباعثورودارزبه کشوروگسترش ورونق تولیدداخلی شود.تولیدداخلی باوجود تورم وگرانی پارچه بامشکلاتی همراه است اماتولیدکنندگان بابرندهای معروف تلاش کرده اندتالباسهایی باکیفیت عالی وطراحی منحصربفردرابه کشورهای دیگرصادرنمایندوبااینکارنام ایران وبرندخودرابه عرصه نمایش بگذارند.حال که دانستیم صادرات لباس زنانه چه مزایایی برای کشورورونق تولیدات داخلی دارداکنون به معرفی مراکزی میپردازیم که توانایی برندسازی وصادرات لباس زنانه راداشته باشند.

گروه بازرگانی آذین پوش بااستفاده ازبستر برندسازی وبازاریابی اینترنتی ودیجیتال مارکتینگ درجهت صادرات لباس زنانه مشغول به فعالیت میباشدوسعی داردکه برندآذین پوش رادرخارج ازکشورنیز به معرض نمایش دیگرکشورهای جهان بگذارد.صادرات لباس زنانه تخصص ماست جهت کسب اطلاعات بیشترحتماباماتماس بگیرید.

فروش عمده لباس فروشعمده

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *